Schoolafspraken en Sociocratie

Op De Ontdekkingsreis hanteren we vier afspraken:

Ik zorg goed voor mezelf.

Wie goed voor zichzelf zorgt, zit lekker in zijn vel en heeft ruimte voor anderen. Goed voor jezelf zorgen houdt ook in dat je op tijd hulp vraagt wanneer je ontdekt dat je iets niet zelf kan.

Ik ga respectvol met anderen om.

We gaan respectvol met elkaar om. Dit gaat samen met een open houding ten opzichte van elkaar. We aanvaarden ieders eigenheid en vrijheid, maar willen ons ook vrij voelen om hardop te zeggen wat ons stoort aan het gedrag van een ander.

Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn handelen.

We stimuleren de bewustwording van de verantwoordelijkheid die iedereen draagt voor het eigen gedrag. Daarbij hoort dat we van elkaar verwachten dat we hierop aanspreekbaar zijn.

Ik praat ruzies uit en ik rond ze af.

Wanneer kinderen (of volwassenen) elkaars grenzen overschrijden, ontstaat een conflict, dat we  vanuit verbondenheid proberen op te lossen.

Sociocratie

Met behulp van de sociocratische kringmethode (SKM) bouwen we aan een effectieve organisatiestructuur: vanuit gelijkwaardigheid ontstaat een kwaliteit van verbinding die vrij is van macht en onmacht.  Op deze  manier komen ieders persoonlijke kwaliteiten in de organisatie optimaal tot uitdrukking. Op een efficiënte manier kan iedereen meebeslissen over de onderwerpen die te maken hebben met zijn of haar rol binnen de school.

Bij de besluitvorming hanteren wij daarom  het consentprincipe. Dat betekent dat besluiten worden genomen zonder dat er overwegend beargumenteerde bezwaren zijn. Om tot besluitvorming te komen maken we gebruik van 3 rondes, een beeldvormende, een meningsvormende en een besluitvormende ronde. Ieder wordt gehoord tijdens de rondes en er mogen aan elkaar alleen verhelderende vragen worden gesteld. De rondes worden geleid door een gespreksleider die het proces borgt. Op deze wijze ontstaan gedragen besluiten, waar ieder zich gehoord en gezien weet.(www.sociocratie.nl)

kringstructuur

De basis is de driehoek school-kind-ouder. Het kind, de ouders, de bouwcoördinator  vormen met elkaar een kring. Ze komen regelmatig samen om de ontwikkeling of het welbevinden van het kind op school te bespreken.